AÜİFD Genel Yayın İlkeleri / Publication Principles

 

1. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

2. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi‘nde, telif makale, araştırma notu, makale ve kitap değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, edisyon kritik tarzındaki çalışmalar yayınlanır.

3. Dergi ‘de Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca makaleler kabul edilir.

4. 2016 yılından itibaren normal tercüme makale yayınına son verilmiştir. Yayın Kurulu’nun akademik katkısının yüksek olacağına karar vereceği nadir makaleler bu kuraldan istisna edilmiştir.

5. AÜİF Dergisi‘nde aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayınlanmaz. Diğer bölümlerde yer alabilecek aynı yazara ait birden fazla yazının yayınlanması mümkündür ve bu hususta Yayın Kurulu’nun kararı geçerlidir.

6. Dergi‘ye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

7. Yayınlanması talebiyle AÜİF Dergisi‘ne gönderilen makalelerin yayın hakkı AÜİF Dergisi‘ne aittir.

8. Teslim edilen makalelerin yayına kabulüne yönelik değerlendirmelerde şu kriterler dikkate alınır:

a. Çalışmanın bilimsel ve özgün olması; alana katkıda bulunması

b. Çalışmanın, ele aldığı konunun temel kaynaklarına dayanması

c. Konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların taranmış olması

d. Çalışmada kullanılan dil ve üslûbun akademik teamüllere uygun olması

e. Alanla ilgili terminolojinin yerinde ve doğru kullanılması

f. Makalenin amaç ve içeriğine bağlı olarak, makalede bir tez ve bu tezi destekleyen argümanların olması

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yayınlanması talebiyle Dergi‘ye teslim edilen yazıların şekil ve içerik yönünden ön-incelemesi AÜİF Dergisi Yayın Kurulu tarafından yapılır. Bu inceleme sonucunda Kurul, yazıların hakemlenip hakemlenmeyeceği konusunda karar verir. Hakemlenmesine gerek görülmeyen yazılar, Kurul tarafından reddedilir. Hakemlenmesi yönünde karar verilen yazılar ise ilk aşamada iki hakem görüşüne arz edilir. (Kabul edildiği takdirde çeviriler, orijinal metinleriyle birlikte hakemlere gönderilir).

a) Her iki hakem de “yayınlanamaz” raporu verirse, yazı yayınlanmaz.

b) İki hakemden sadece biri “yayınlanır” raporu verirse veya Yayın Kurulu hakem raporlarını yeterli görmezse, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Gelen rapora göre son kararı Yayın Kurulu verir. (Gerekli görüldüğü takdirde, AÜİF Dergisi Yayın Kurulu, üçüncü hakeme başvurmaksızın nihai kararı verme hakkına sahiptir).

c) Hakemlerden biri veya ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” raporu verirse, yazı gerekli düzeltmeleri yapması için yazara geri gönderilir ve düzeltmelerden sonra gelen haliyle makale, gerekirse, nihai değerlendirmeyi almak için tekrar ilgili hakemin/hakemlerin görüşüne sunulur.

d) Onaylanan makaleler, AÜİFD formatına uygun hale getirilmesi için yazara gönderilir.

e) Yayın Kurulu, Dergi’nin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla yazılarda imla vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

f) Nihai versiyonlar son okumaya tabi tutulur ve yazarın onayından sonra yayına hazırlanır.


 

YAYIN AHLAKI VE YAYIN İSTİSMARINA DAİR BEYANNAME

(Publication Ethics and Publication Malpractice Statement)