AÜİFD 56:2 (Aralık / Dec. 2015)

AÜİF DERGİSİ 56:2 (Aralık/December 2015)

56-2 Kapak /Cover

56:2 Künye ve İçindekilerEditorials and Content

Araştırma Makaleleri / Research Articles

Ādābu’l-Baḥs̱ Devrimine Doğru Son Evrim: Burhānuddīn en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü
(The Last Evolution Towards the Ādāb al-Baḥth Revolution: al-Fuṣūl of Burhān al-Dīn al-Nasafī)
NECMETTİN PEHLİVAN & HADİ ENSAR CEYLAN     | öz/abstract | pdf tam metin |

Aquinas’ın Eleştirileri Bağlamında İbn Sīnā’nın Sudûr Nazariyesinin Değerlendirilmesi
(An Analysis of Ibn Sīnā’s Theory of Emanation in Light of Aquinas’ Criticisms)
MEHMET ATA AZ                                                          | öz/abstract | pdf tam metin |

8/el-Enfāl Suresinin 48. ve 30. Ayetlerinin Tefsiri Çerçevesinde Şeytanın Temessülü İle İlgili İbn ‚’Abbās’dan Nakledilen Rivayetler
(Remarks on the Tafsīr Reports from Ibn ‘Abbās with Regard to Verses 48 and 30 of the Sura al-Anfāl about the Satan’s Impersonation)
ABDÜLKADİR ERKUT                                                  | öz/abstract | pdf tam metin |

Ezanı Güzel Okumayı Öğrenme Hususunda Bir Çalışma (Kalıp Ezan Çalışması)
(A Model Work for the Adhān: How to Learn to Improve the Adhān Performance)
FATİH KOCA                                                                   | öz/abstract | pdf tam metin |

Temmām Ḥassān’ın Dil Anlayışı: Karineler Teorisi
(Tammām Ḥassān’s Linguistic Theory: Contextual Evidence)
YAŞAR DAŞKIRAN                                                       | öz/abstract | pdf tam metin |

Tercüme Makaleler / Translations into Turkish

En Erken Siyer Metinlerinin Yeniden İnşası: ‘‚Urve b. ez-Zubeyr Külliyatında Hicret
(Reconstructing the Earliest sīra Texts: The Hiğra in the Corpus of ‚’Urwa b. al-Zubayr)
A. GÖRKE & G. SCHOELER, Terc. ÖZNUR ÖZDEMİR             | pdf tam metin |

Mülakat / Interviews

Jewish-Muslim Relations: An Interview with Prof. Burton Visotzky
YASİN MERAL                                                   | pdf tam metin |

Eser ve Bilimsel Toplantı Değerlendirmeleri / Reviews

Aynur Uraler. Sahâbe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık
FATİH BAYRAM                                                 | pdf tam metin |

Marta Harnecker. 21. Yüzyıl Sosyalizmi ve Latin Amerika
TAMER YILDIRIM                                              | pdf tam metin |

4. Uluslararası SEECHAC Kolokyumu (16-18 Kasım 2015, Heidelberg)
MÜNEVVER EBRU ZEREN                              | pdf tam metin |