AÜİFD 55:2 (Aralık / Dec. 2014)

AÜİF DERGİSİ 55:2 (Aralık 2014)

55-2 Kapak /Cover

Künye ve İçindekiler Editorials and Content

Araştırma Makaleleri / Research Articles

 الشفاهي والمكتوب : دراسة في مصادر الثعالبي في يتيمة الدهر وتتمّة اليتيمة
(Şifahi ve Yazılı: es-Se’ālibī’nin Yetīmetu’d-Dehr ve Tetimmetu’l-Yetīme’sinde Kullandığı Kaynaklar Üzerine Bir Çalışma)
(The Oral and the Written: A Study on the Sources of al-Tha’ālibī in his Yatīmat al-Dahr and Tatimmat al-Yatīma)
BILAL ORFALI           | öz/abstract | pdf tam metin |

Aydınlıkta Saklanan Bir Ayet: ve inneke le-‘alā ḫuluḳin ‘aẓīm (68/el-Ḳalem: 4) Ayeti Çerçevesinde Ḫuluḳ Kavramını Yeniden Düşünmek
(A Verse Hidden in the Light: Rethinking the Meaning of the Word khuluq in the Qur’an with Special Reference to 68/Sūrat al-Qalam: 4)
SUAT KOCA           | öz/abstract | pdf tam metin |

Bir Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak Hadisinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine
(A Brief Anatomy of a Tradition: On the Various Understandings of the Hadith of Iftirāq)
MUHAMMET EMİN EREN           | öz/abstract | pdf tam metin |

İbn Sīnā’nın Zihin Felsefesinde Eylem Süreci
(The Process of Action in Ibn Sīnā’s Philosophy of Mind)
YUNUS CENGİZ           | öz/abstract | pdf tam metin |

Mūsā ve Hızır Kıssası ve Kıssanın Yahudi Kökeniyle İlgili İddiaların Değerlendirilmesi
(The Story of Mūsā and Khiḍr: An Evaluation of Its Alleged Jewish Origins)
YASİN MERAL           | öz/abstract | pdf tam metin |

El-Beyḍāvī Tefsirindeki İ’tizālī Tesirlerin Varlığı Üzerine
(A Study on the Traces of the I’tizālı̄ Influence in al-Bayḍāwı̄’s Tafsīr)
HARUN ABACI           | öz/abstract | pdf tam metin |

Iyık Kuran: Maanilerinin Kırgızça Kotormosu Menen İsimli Mealin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi
(Introduction and Evaluation of a Kyrgyz Translation of the Qur’an: Iyık Kuran: Maanilerinin Kırgızça Kotormosu Menen
)
MÜRSEL ETHEM           | öz/abstract | pdf tam metin |

Derleme Makaleler

Batı Toplumlarında Dindarlık ve Cinsel Risk Alma Arasındaki İlişki Üzerine Bir Derleme
(A Review about the Relationship Between Religiosity and Sexual Risk Taking in Western Societies)
LEVENT KIYLIOĞLU          | öz/abstract | pdf tam metin |

Araştırma Notu ve Yorumlar/ Research Notes and Comments

İbn Ebī Zer’, el-Enīsu’l-Muṭrib Adlı Eseri, Tarih Metodu ve Fas Tarihi Kronolojisi
(Ibn Abī Zar‘, al-Anīs al-Muṭrib, and the Chronology of Moroccan History)
ADNAN ADIGÜZEL          | pdf tam metin |

Eser ve Bilimsel Toplantı Değerlendirmeleri / Reviews

Mustafa Karataş. Hadîs Rivâyet Tarihi
RECEP GÜRKAN GÖKTAŞ          | pdf tam metin |