AÜİFD 58:1 (Mart/March 2017)

AÜİF DERGİSİ 58:1 (Mart / March 2017)
58-1 Kapak / Cover

58:1 Künye ve İçindekiler / Editorials and Content

Araştırma Makaleleri / Research Articles

18. Yüzyıl Osmanlı Coğrafyasında Tütünün Sosyo-Kültürel Zeminine Dair Bir Metin: Ebū Sehl Nuʿmān Efendi ve Taḥlīlu’d-Duḫān Adlı Risâlesi
(A Text on the Socio-Cultural Ground of Tobacco in the 18th Century Ottoman Lands: Abū Sahl Nuʿmān Efendi’s Epistle Taḥlīl al-Duḫān)
MEHMET KALAYCI & EYÜP ÖZTÜRK                         | öz/abstract | pdf tam metin |

Yahudi Âlim Saʿd b. Manṣūr İbn Kemmūne’nin Beşāʾiru’n-nubuvve ile İlgili Görüşleri
(The Jewish Scholar Saʿd b. Manṣūr Ibn Kammūna’s Thoughts on Bashāʾir al-nubuwwa)
FATIMA BETÜL TAŞ                                                     | öz/abstract | pdf tam metin |

Surelerin Mekkīliği ve Medenīliği: 22/el-Ḥacc Suresi Örneği
(On Determining the Qur’anic Suras as Meccan or Medinan: Sūrat al-Ḥajj as a Case Study)
ESRA GÖZELER                                                          | öz/abstract | pdf tam metin |

‘Danışma’dan ‘Dayanışma’ya: Bireysel ve Sosyal Potansiyellerin Aktivasyon Kodu Olarak Şûrâ
(From Consultation to Solidarity: Shūrā as an Activation Code of Individual and Social Potentials)
HACER ŞAHİNALP                                                       | öz/abstract | pdf tam metin |

أثر الدراسات الصوتية في الدلالة الشعرية
(Ses Araştırmalarının Şiirsel Anlama Etkisi)
(Effects of Phonetic Studies on Poetic Significance)
محمَّد رزق شعير (MOHAMED RIZK SHOEIR)                     | öz/abstract | pdf tam metin |

Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı ve İslami Cezalar
(Punishments in Islam with Regard to Public and Private Laws)
SUAT ERDOĞAN                                                          | öz/abstract | pdf tam metin |

Araştırma Notları / Research Notes

Yazıcıoğlu’nun Muḥammediyye’si Hakkında Bir Osmanlı Fetvası
(An Ottoman Fatwa on the Muḥammediyye of Yazıcıoğlu Meḥmed Efendi)
RECEP GÜRKAN GÖKTAŞ                                                     | pdf tam metin |

“Biz Yaḥyā ismini daha önce kimseye vermedik!” (19/Meryem:7)
(We have never given this name [Yaḥyā] to anyone before him!” (19/Maryam:7))
YASİN MERAL                                                                          | pdf tam metin |

Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. ʿĀʾişe, İbn ʿAbbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri
(Orders of Meccan-Medinan Sūras: Reports of ʿĀʾisha, Ibn ʿAbbās-Kurayb, Mujāhid, and Qatāda)
ESRA GÖZELER                                                                      | pdf tam metin |

Et-Tuḥfetu’l-Ḳādiriyye Adlı Eserin Elyazma Nüshası ve Yayınlanması üzerine
(Notes on the Manuscript of al-Tuḥfa al-Qādiriyya and Its Publication)
SİNAN İLHAN                                                                            | pdf tam metin |