Yayın Ahlakı ve Yayın İstismarı Beyannamesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

(JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY OF ANKARA UNIVERSITY)

YAYIN AHLAKI VE YAYIN İSTİSMARINA DAİR BEYANNAME

(Publication Ethics and Publication Malpractice Statement)

AÜİF kısaltması Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne, AÜİFD kısaltması Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne işaret etmektedir. AÜİFD, AÜİF tarafından yayınlanan akademik bir dergidir. Yayınlanan bir yazının içeriği, zorunlu olarak AÜİF’nin veya AÜİFD’nin görüşlerini yansıtmaz.

YAYINCININ GÖREVLERİ

Yayınlama İlkeleri

AÜİFD, yılda iki defa yayınlanan akademik ve hakemli bir dergidir. Değerlendirmeye alınan her bir makale en az iki hakemin görüşüne sunulur. AÜİFD’ye yayın talebiyle gönderilen makalelerin nihai yayınlanma kararı AÜİFD Yayın Kurulu tarafından verilir. Teslim edilen makaleler, önce AÜİFD Yayın Kurulu tarafından ön-değerlendirmeye tabi tutulur. Hakemlenmeye uygun bulunan makaleler hakem görüşüne arzedilir; diğerleri yazara iade edilir.

Dürüstlük ve Tarafsızlık

Yayın için gönderilen makaleler, tamamen akademik ve ilmî kıstaslara göre değerlendirilir. Makalelerin değerlendirilmesinde yazarların cinsiyet, din, ırk, etnik köken, vatandaşlık, siyasi görüşleri, kurumsal ilişkileri hiçbir şekilde kıstas olarak kullanılmaz.

Gizlilik

Editoryal ekip, teslim edilen hiçbir makale hakkında yazar, hakemler, muhtemel hakemler ve editoryal üyeler dışında hiç kimseye bilgi vermez.

İfşa ve Çıkar Çatışması

AÜİFD’ye teslim edilerek ifşa edilen ve fakat yayınlanmayan makalelerin içerikleri, yazarların rızası olmaksızın, Editör ve Yayın Kurulu üyeleri tarafından kullanılamaz.

 

HAKEMLERİN GÖREVLERİ

Editoryal Karar Sürecine Katkı

Teslim edilen makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına AÜİFD Yayın Kurulu tarafından karar verilmesinde hakem görüşleri oldukça büyük bir katkı sunarlar. Hakemlerin revizyon talepleri yazarlara iletilir ve makalenin akademik niteliğinin artırılmasında yardımcı olunur. Ancak AÜİFD Yayın Kurulu, bir makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair kararı kendi uhdesinde bulundurur. Yayın Kurulu’nun AÜİFD yayın kriterlerine göre yeterli görmediği revizyon, makalenin reddedilmesine gerekçe olabilir.

Dakiklik

Makale değerlendirmede hakemlere 15 gün süre verilir. Fakat ilave süre isteyen hakemlere, derginin yayın aciliyeti ölçüsünde ek süre verilir. Değerlendirmesi için kendisine tevdi edilen makaleyi değerlendirme hususunda ehliyetli olmadığını düşünen hakemler veya kendisine verilen süre içerisinde değerlendirmeyi yetiştiremeyeceğini düşünen hakemler, bu durumu zaman geçirmeksizin AÜİFD Editörüne bildirmelidir.

Gizlilik

Hakemlere değerlendirme için sunulan makaleler mahrem olarak kabul edilmelidir. AÜİFD Yayın Kurulu’nun izni ve rızası dışında makale başkalarıyla paylaşılmaz ve tartışma konusu edilemez.

Tarafsızlık Standardları

Hakem değerlendirmeleri objektif olarak yapılmalıdır. Yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler uygun görülmez. Hakemler yaptıkları değerlendirmeleri destekleyecek açıklamalar ve argümanlar sunmalıdır.

Kaynakların Belirtilmesi ve Muhtemel İntihallerin Belirlenmesi

Hakemler, değerlendirmeye aldıkları makalelerde yazarlar tarafından iktibas edilmeyen çalışmaları belirlemelidirler. Bir şekilde zikredilmemiş olan ifadeler, gözlemler veya argümanlara, dipnot yöntemiyle atıfta bulunulmalıdır. Hakemler bu çerçevede değerlendirilen makaleyle daha önce yayınlanmış bir eser arasında bulunabilecek benzerliklere veya örtüşmelere editörün dikkatini çekmelidir.

İfşa ve Çıkar Çatışması

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgiler ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler, rekabet, işbirliği veya başka türlü bir şekildeki bir ilişki dolayısıyla, değerlendirdiği makaleyle ilişkisi bulunan yazarlar, şirketler, kurumlar vs. ile yaşanabilecek çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.

 

YAZARLARIN GÖREVLERİ

Raporlama Standardları

Orijinal araştırma raporlarının yazarları, icra edilen çalışma hakkında doğru bilgi vermelidirler ve çalışmanın önemine dair objektif bir tartışma sunmalıdır. Yazarlar, kullandıkları ham malzemeyi doğru bir şekilde aktarmalıdırlar ve başka araştırmacılar için yeterli derecede açık detay vermeli ve atıfta bulunmalıdırlar. Kasten yanlış bilgi sunmak kabul edilemez gayr-i ahlaki bir davranıştır.

Orijinallik ve İntihal

Yazarlar, tamamen orijinal bir çalışma yaptıklarından emin olmalıdırlar; şayet başkalarının çalışmalarından yararlandılarsa, en uygun şekilde o çalışmalara atıfta bulunduklarından emin olmalıdırlar. İntihal çok ciddi bir ahlaki sorundur ve suçtur. İntihal içerdiği tesbit edilen makaleler yayın için değerlendirmeden çıkarılır. Yayınlandığı takdirde gerekli yerlere bilgi verilir.

Birden Çok Defa, Gereksiz veya Eşzamanlı Yayınlama

Bir yazar, özsel olarak aynı araştırmayı içeren bir makaleyi birden fazla dergide yayınlamamalıdır. Aynı makaleyi yayın talebiyle birden fazla dergiye eşzamanlı olarak teslim etmek, gayr-i ahlaki bir yayın davranışıdır ve kabul edilemez.

Kaynakların Belirtilmesi

Bir makalede kendisinden yararlanılan bütün çalışmaların takdir ve ikrarı zorunludur. Yazarlar, teslim edilen makalede bir şekilde etkili olan bir yayına atıfta bulunmalıdır.

Makale Yazarlığı

Yazarlık, bir makalenin oluşumu, tasarımı, icra veya yorumuna ciddi bir katkıda bulunanlarla sınırlıdır. Diğer katkı sahipleri eş-yazar olarak listelenmelidir. Makalenin oluşumuna bir açıdan katılanlar, ‘katkı sahipleri’ şeklinde zikredilmelidir. Ayrıca makaleyi teslim eden yazar, katkı sahibi olan diğerlerinin rızasını da alarak makaleyi yayın için teslim etmelidir.

İfşa ve Çıkar Çatışması

Bütün yazarlar, araştırma yazılarında, o yazının sonuçlarını veya yorumunu etkileyebileceği düşünülen herhangi bir malî ve diğer tarzda çıkar çatışmalarını açık etmelidirler. Çalışma için alınan bütün malî destek kaynakları açıkça belirtilmelidir.

Yayınlanmış Çalışmalarda Temel Hatalar

Bir yazar, yayınlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık keşfedince, bu konuda editöre ve Yayın Kurulu’na hemen haber vermek o yazarın sorumluluğundadır. Bu durumda yazar, ya makalesini geri çekmede veya makaleye dair bir yanlış-doğru listesi yayınlamada AÜİFD ile işbirliği yapmakla sorumludur.